Samochody
grupy Masterlease

Samochody
grupy Masterlease

Wysłano zapytanie

Dziękujemy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

Prosimy o wypełnienie formularza

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.


Regulamin promocji „Rok ubezpieczenia gratis”

1.

Organizatorem Promocji „Rok Ubezpieczenia Gratis” (dalej: Promocja) jest każda ze spółek Grupy Masterlease* (dalej: Organizator).

2.

Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w okresie od dnia 08.01.2018r. do jej odwołania (dalej: Okres Promocji). Promocja skierowana jest do osób, które za pośrednictwem strony internetowej www.master1.pl dokonały wyboru pojazdu objętego Promocją wraz z ofertą leasingową prezentowaną na stronie www.master1.pl, a następnie w okresie 7 dni od daty złożenia wniosku leasingowego u jednego z Organizatorów zawarły umowę leasingu na warunkach uprawniających do skorzystania z Promocji z tym podmiotem. Warunki uprawniające do skorzystania z Promocji obejmują okres umowy i jej parametry finansowe.

3.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej pod warunkiem, że dysponuje potencjałem floty mniejszym niż 10 samochodów, zawierająca – w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – umowę z jednym z Organizatorów (dalej: Uczestnik Promocji).

4.

Uczestnik Promocji w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, zawierając dowolną liczbę umów.

5.

Promocja „Rok Ubezpieczenia Gratis” oznacza, że Uczestnik Promocji nie ponosi kosztów ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC, NNW w pierwszym roku trwania umowy. W kolejnych latach obowiązywania umowy samochód zostanie ubezpieczony przez Organizatora Promocji, a koszt ubezpieczenia zostanie refakturowany na Uczestnika Promocji.

6.

Promocja dotyczy samochodów oznaczonych na stronie www.master1.pl przez Organizatora jako „Rok Ubezpieczenia Gratis” i obowiązuje w przypadku wyboru przez Klienta warunków umowy uprawniających do skorzystania z Promocji. Zmiana okresu umowy lub parametrów finansowych może spowodować, iż samochód oznaczony jako „Rok Ubezpieczenia Gratis” przestaje podlegać Promocji. Wybór samochodów przeznaczonych do udziału w Promocji dokonywany jest przez Organizatora. Liczba samochodów jest ograniczona oraz podlega zmianie w całym Okresie Promocji.

7.

Zapytania ofertowe złożone za pośrednictwem strony www.master1.pl przed odwołaniem Promocji są realizowane na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w stosunku do Uczestników Promocji, którzy przed zakończeniem Promocji wybrali samochód, okres umowy i parametry finansowe objęte Promocją oraz złożyli u jednego z podmiotów Organizatora wypełniony wniosek leasingowy.

8.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.master1.pl/promocje/.

9.

Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym regulaminie.

10.

Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji „Rok Ubezpieczenia Gratis” należy składać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia do siedziby Organizatora. W przypadku gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Uczestnika promocji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej analizę może ulec stosownemu przedłużeniu.

11.

W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

*Grupa Masterlease: Prime Car Management S. A. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000013870, NIP: 957-07-53-221, kapitał zakładowy 23817680,00 zł opłacony w całości, Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000069348, NIP: 584-10-27-454, kapitał zakładowy 1689320,00 zł opłacony w całości, Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000362287, NIP: 584-26-99-948, kapitał zakładowy 7905000,00 zł.

Zapisano powiadomienie

Dziękujemy. Na podany adres e-mail będą od dziś wysyłane powiadomienia o nowych samochodach spełniających podane wymagania.

Powiadom mnie o samochodzie

Wypełnij poniższy formularz, a powiadomimy Cię za każdym razem, gdy taki samochód pojawi się w serwisie. Podaj parametry samochodu oraz swoje dane kontaktowe.


* Pola obowiązkowe
Master1