Samochody
grupy Masterlease

Samochody
grupy Masterlease

Wysłano zapytanie

Dziękujemy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

Prosimy o wypełnienie formularza

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.


Regulamin

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z Master1 (www.master1.pl)

Definicje

 1. Administrator Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych.
 2. Dane (dane osobowe) – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dostawca – przedsiębiorca, który umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom korzystanie z internetowej platformy handlowej oraz zawieranie umów na odległość z innymi konsumentami lub przedsiębiorcami. Dostawcą Master1 jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870, kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 PLN, o numerach NIP: 9570753221 oraz REGON 191888626, o numerze BDO: 000339900; która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893, ze zm.). Dostawca odpowiada za funkcjonowanie Master1.
 4. Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwana przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:
  a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
  b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.
 5. Formularz kontaktowy – formularz udostępniany Użytkownikom na Master1, w którym Użytkownicy zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu złożenia Zapytani
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Master1 – Internetowa platforma handlowa dostępna pod adresem www.master1.pl, mająca na celu m.in. agregację, prezentację i oferowanie Towarów oraz Towarów z elementami cyfrowymi  połączonymi z oferowaniem usług m. in. możliwości finansowania lub udostępnienia do korzystania tych Towarów wraz z  usługami dodatkowymi.
 8. Osoby trzecie – przedsiębiorcy, podmioty zewnętrzne wobec Dostawcy, współpracujące z Dostawcą i oferujące swoje Towary lub usługi za pośrednictwem Master1.
 9. Plasowanie ofert – oznacza przyznawanie określonej widoczności ofertom na liście ofert udostępnianych na Master1, w tym nadawanie wagi poszczególnym ofertom w wynikach ich wyszukiwania dokonywanych przez Użytkowników.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Regulamin jest dostępny na Master1.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej odpowiednio: „RODO”).
 12. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy, w szczególności nowy lub używany pojazd mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 13. Towar z elementami cyfrowymi – dalej również jako: Towar – Towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa cywilnoprawna, na podstawie której finansowany jest lub oddawany jest do używania Towar.
 16. Usługa cyfrowa to usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 17. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Master1.
 18. Zapytanie – kontakt zainicjowany przez Użytkownika za pośrednictwem udostępnionego na Master1 Formularza kontaktowego.

Postanowienia Ogólne

 1. Kontakt z Dostawcą w zakresie jego działalności związanej z Master1 możliwy jest:
  a) telefonicznie pod numerem: 22 100 60 07 (opłata wg stawek operatora);
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: oferta@masterlease.pl ;
  c) listownie, na adres: Polanki 4, 80-308 Gdańsk.
 2. Dane teleadresowe Dostawcy są dostępne na Master1.
 3. Dostęp do Master1 i korzystanie z funkcjonalności  Master1 nie wymaga od Użytkownika zapłaty ceny.
 4. Master1 nie może być wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobre imię, prawa i wolności innych osób, w szczególności innych Użytkowników, Osób trzecich lub Dostawcy. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie z pełnych funkcjonalności  Master1 wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz wiąże się z możliwością udzielenia zgody przez Użytkownika na działanie współdziałających z nią elementów oprogramowania – tzw. „cookies”. Informacje w przedmiotowym zakresie  znajdują się w Polityce Prywatności i cookies, która jest dostępna na stronie Master1
 6. Dostawca na mocy Regulaminu, świadczy Usługę cyfrową:
  a) na rzecz Użytkownika w zakresie umożliwienia przeglądania treści Master1, w tym ofert – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Master1, a kończy z chwilą jego opuszczenia przez Użytkownika;
  b) na rzecz Użytkownika w zakresie udostępnienia na Master1 Formularz kontaktowego – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza kontaktowego, a kończy się z chwilą jego opuszczenia;
  c) na rzecz Użytkownika w zakresie prowadzenia Konta – usługa jest świadczona na czas nieokreślony, na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Prezentowane treści

 1. Towary oraz usługi prezentowane na Master1 dostępne są w puntach sprzedaży Dostawcy lub Osób trzecich.
 2. Aktualne dane adresowe punktów sprzedaży Dostawcy dostępne są na Master1 .
 3. Dostawca dokonuje Plasowania ofert na Master1. Informacje o szczegółowych zasadach Plasowania ofert są udostępnione Użytkownikom bezpośrednio na Master1, w każdym miejscu interfejsu Internetowej platformy handlowej, w którym znajdują się listy ofert lub możliwości wyszukiwania ofert.
 4. Dostawca jest odpowiedzialny za zgodność treści i ofert prezentowanych na Master1 z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za informowanie o cenach usług udostępnianych na Master1, w szczególności o ich zmianach oraz ofertach promocyjnych.
 5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru lub usługi na Master1, Dostawca obok informacji o obniżonej cenie prezentuje informację o najniższej cenie tego Towaru lub usługi , jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Jeżeli dany Towar lub usługa są prezentowane na Master1 w okresie krótszym niż 30 dni to Dostawca obok informacji o obniżonej cenie prezentuje najniższą cenę tego Towaru lub usługi, która obowiązywała od momentu rozpoczęcia prezentacji Towaru lub usługi na Master1.
 7. Jeżeli dany Towar lub usługa zostały objęte obniżeniem ceny i w związku z tym ostatnia zmiana ceny nastąpiła w okresie dłuższym niż 30 dni, to Dostawca prezentuje ostatnią najniższą cenę niezależnie od upływu okresu 30 dni.
 8. Postanowień pkt. 29 – 31  nie stosuje się w sytuacjach, kiedy zmiana ceny Towaru lub usługi prezentowanej na Master1 nie jest wynikiem informowania o obniżeniu ceny.
 9. Zawarte na Master1 informacje i dane dotyczące Towarów oraz usług, w tym możliwości zawarcia wybranych umów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu przez Dostawcę właściwej umowy, która będzie zawierała szczegółowe i ostateczne warunki takiej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadku najmu w formie elektronicznej, nie wcześniej niż po podjęciu przez Dostawcę pozytywnej decyzji o zawarciu takiej umowy.
 10. Master1 umożliwia prezentowanie ofert sprzedaży Towarów lub świadczenia usług dostępnych na Internetowej platformie handlowej, jednak nie umożliwia zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na tej platformie. Zawarcie tego rodzaju umowy możliwe jest w lokalu przediębiorstwa Osoby trzeciej oferującej Towar na Master1 lub Dostawcy, jeżeli Dostawca oferuje Towar na Master 1.
 11. Master1 umożliwia prezentowanie ofert zawierania umów leasingu oraz umów o podobnym charakterze, jednak nie umożliwia zawierania tych umów. Zawarcie umowy leasingu lub umowy o podobnym charakterze możliwe jest w bezpośredniej interakcji, zainicjowanej przez Master1 z Dostawcą.
 12. Master1 umożliwia zawieranie z Dostawcą umów najmu w formie dokumentowej.
 13. Szczegółowe zasady procesu zawierania umów, o których mowa w pkt. 36 opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pod nazwą „Regulamin Systemu Transakcyjnego” stanowiącym integralną część Regulaminu.
 14. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego Dostawca udostępnia Użytkownikom możliwość składania Zapytań dotyczących towarów i usług dostępnych na Master1.
 15. Złożenie Zapytania wymaga od Użytkownika podania następujących danych:
  a) imię lub inny zwrot grzecznościowy;
  b) numer telefonu;
  c) adres e-mail.
  oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony Danych osobowych.
 1. Składając Zapytanie Użytkownik może dodatkowo, opcjonalnie:
  a) przesłać wiadomość zawierającą dodatkowe informacje dotyczące Zapytania;
  b) złożyć oświadczenie o udzieleniu zgody na rzecz Dostawcy na przetwarzanie swoich Danych osobowych w celu marketingu Towarów lub usług.

Podział ról i obowiązków

 1. Dostawca współpracuje z Osobami trzecimi, które oferują na Master1 swoje Towary.
 2. Wszystkie Osoby trzecie współpracujące z Dostawcą w zakresie Master1 są przedsiębiorcami w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Zarówno Dostawca jak i Osoby trzecie mogą odmówić Użytkownikowi sprzedaży Towarów dostępnych na Master1 za gotówkę, w sytuacji kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik prowadzi wobec Dostawcy lub Osób trzecich działalność konkurencyjną, tj. działalność polegającą na:
  a) sprzedaży lub pośrednictwie w sprzedaży pojazdami mechanicznymi,
  b) finansowaniu pojazdów mechanicznych,
  c) wynajmie pojazdów mechanicznych,
  d) innego rodzaju obrocie pojazdami mechanicznymi.
 4. Osoby trzecie oferujące Towary na Master1 są odpowiedzialne w szczególności za:
  a) zgodność Towarów z ich opisem dostępnym na Master1;
  b) dostarczenie do Użytkowników Towarów dostępnych na Master1 w ramach zawieranych umów sprzedaży;
  c) realizację praw Użytkowników wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów dostępnych na Master1;
  d) wywiązywanie się z obowiązków wobec Użytkowników wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów dostępnych na Master1;
  e) obsługę reklamacji Użytkowników związanych z Towarami dostępnymi na Master1, które zostały nabyte przez Użytkowników w drodze umowy sprzedaży.
 5. Reklamacje dotyczące Towarów dostarczanych na Master1 przez Osoby trzecie powinny być kierowane do tych Osób trzecich. W przypadku kiedy reklamacja zostanie błędna skierowana do Dostawcy, Dostawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika.
 6. Dostawca może prezentować na Master1 własne Towary, W stosunku do takich ofert, to Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie i realizację praw konsumenta.
 7. Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia zgodnie z umową , Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca ma m.in. obowiązek dostarczyć Towar zgodny z umową. W przypadku Towarów będących pojazdami używanymi, pojęcie zgodności z umową powinno w szczególności uwzględniać stopień zużycia pojazdu, jego części składowych i przynależności. Kwalifikacja danej cechy (lub jej braku) jako wady powinna uwzględniać np. rok produkcji, przebieg, czy przeznaczenie pojazdu. Dostawca ma także obowiązek dostarczyć Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodnie z umową.
 8. Dostawca jest odpowiedzialny w szczególności za:
  a) zgodność własnych Towarów i usług z ich opisem dostępnym na Master1;
  b) realizację praw Użytkowników wynikających z umów zawartych na Master1;
  c) wywiązywanie się z obowiązków wobec Użytkowników wskazanych w umowach zawartych na Master1;
  d) obsługę wniosków i reklamacji Użytkowników związanych z umowami zawartymi na Master1.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów będących własnością Dostawcy oraz usług świadczonych przez Dostawcę można składać: pod adresem siedziby Dostawcy (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk), w formie ustnej do protokołu, albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również składane telefonicznie (koszt połączenia wg stawek operatora) pod numer telefonu 58 340 44 00 wew. 8 (telefon czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 09:00 do 15:00, opłata wg stawek operatora), a także drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://masterlease.pl/kontakt-wnioski-reklamacje/.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów będących własnością Osób trzecich należy składać bezpośrednio do tych osób.
 11. W razie niezgodności Towaru z umową uprawnienia Użytkownika i odpowiedzialność Dostawcy za zgodność świadczenia z umową określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Usług cyfrowych Dostawca udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub w terminie 30 dni – w przypadku pozostałych Użytkowników.
 13. Odpowiedź na reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie umowy innej niż umowa sprzedaży Dostawca udziela w terminie wskazanym w umowie.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 15. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 16. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 17. Polubowne rozwiązanie sprawy możliwe jest również za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 18. Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Master1 oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem serwisu.

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca, który zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak podania niektórych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z Internetowej platformy handlowej.
 3. Dostawca umieścił na Master1 Politykę prywatności oraz informacje, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 RODO, z którymi Użytkownik ma obowiązek się zapoznać.
 4. Dostawca powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.
 5. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku z korzystaniem z Master1.
 6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :
  a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Użytkownika , o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  c) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy jako administratora danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Dostawca przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:
  a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Dostawca nie będzie mógł przetwarzać danych Osobowych Użytkownika w celach wskazanych w zgodzie,
  b) w celu obsługi Użytkownika korzystającego z Master1 na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu Formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
  c) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Master1 – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  d) w celu marketingu produktów i usług Dostawcy (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Użytkownika i jego analizy przez Dostawcę, w okresie obsługi Użytkownika – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po jej zakończeniu lub – w przypadku gdy została wyrażona zgoda w tym zakresie,
  e) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez Dostawcę działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilu Użytkownika – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.
 8. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 9. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Dostawca podmiotom, tj.:
  a) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Dostawca, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:

   • administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
   • realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,

  W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Dostawcę, podmiotom z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

  a) podmiotom świadczącym na rzecz Dostawcy usługi istotne do prowadzenia przez Dostawcę działalności np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa) – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi Master1.
  c) podmiotom wskazanym w Regulaminie lub podmiotom będącym właścicielami pojazdów, które świadczą na rzecz Dostawcy usługi w zakresie obsługi Master1.

 10. W każdym czasie, w zakresie dopuszczalnym, wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługują prawa: do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego jeśli jego zdaniem przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa te Użytkownik może zrealizować przesyłając żądanie listownie pod adres siedziby Dostawcy lub e-mailem pod adres: odo@masterlease.pl
 1. Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Użytkownik ma prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Danych osobowych Użytkownika poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych powodów:
  a) w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
  d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną
  e) konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  f) zmiana danych teleadresowych, nazw numerów identyfikacyjnych adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  g) zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;
  h) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  i) konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników.
 2. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu na Master1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Dostawcę, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania o planowanej zmianie.
 3. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w korzystaniu z Master1 przez Użytkownika, w szczególności w postaci postępowania niezgodnego z Regulaminem, mogącego naruszać prawa i wolności innych osób lub mogącego stanowić działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Master1, do czasu wyjaśnienia niezgodności i potwierdzenia braku przeciwskazań do dalszego korzystania przez Użytkownika z Master1.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 roku.

Spis załączników

Zapisano powiadomienie

Dziękujemy. Na podany adres e-mail będą od dziś wysyłane powiadomienia o nowych samochodach spełniających podane wymagania.

Powiadom mnie o samochodzie

Wypełnij poniższy formularz, a powiadomimy Cię za każdym razem, gdy taki samochód pojawi się w serwisie. Podaj parametry samochodu oraz swoje dane kontaktowe.


* Pola obowiązkowe
Master1